Answered You can hire a professional tutor to get the answer.

QUESTION

cho s nguyn dng m=2, mt s nguyn dng n c gi l m-tt nu vs mi s nguyn dng a, (a;n)=1 ta c n| a^m - 1.

cho số nguyên dương m>=2, một số nguyên dương n được gọi là m-tốt nếu vs mỗi số nguyên dương a, (a;n)=1 ta có n| a^m - 1. chứng minh mỗi số m-tốt không vượt quá 4m(2^n -1)

Show more
LEARN MORE EFFECTIVELY AND GET BETTER GRADES!
Ask a Question